رونوشت خدمت امام زمان (عج)

قبل التحریر:

پس از خواندن پست خانم آیینه و دیدن ایمیلی از ایشان با عنوان "من به گور پدر علم و هنر خندیدم"، می خواستم مطلبی بنویسم و موضع خودم را در این دعوای همیشگی تاریخ –علم بهتر است یا ثروت – مشخص کنم. ناگفته پیدا است که امروز بر خلاف گذشته و بیش از هر زمان دیگر به اصالت ثروت رسیده ام و می خواستم همین موضوع را تشریح کنم.

مساله فوت حضرت آیت الله بهجت که پیش آمد، دلم نیامد راجع به ایشان ننویسم. در زمان حیاتشان توفیق حضور پیدا نکردم. از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان، همیشه ترسیدم! ترس از اینکه باطنم، موجب ناراحتی ایشان شود. کسی چه می داند، لابد ایشان از دیدن شیعیان دروغینی با باطن گرگ و پلنگ و کفتار و مار و عقرب و میمون و خر و گاو  و .... ناراحت می شدند.نمی خواستم موجب این ناراحتی من باشم!

سعی می کنم مطالبی از ایشان برایتان نقل کنم که بیشتر مناسب حال ما باشد. نوشته های قرمز رنگ، فرمایشات ایشان است و نوشته های مشکی از من:

حضرت آیت اله بهجت (ره)

 

1- قابل توجه آنهایی که تا یک عالم دینی یا عارف می بینند طلب نصیحت و دستور خصوصی و اینها می کنند:

 

جماعتی از این جانب، طلب موعظه ونصیحت می کنند؛ اگر مقصودشان این است که بگوئیم و بشنوند و بار دیگر در وقت دیگر،بگوییم و بشنوند، حقیر عاجزم و بر اهل اطلاع پوشیده نیست.

و اگر بگویند کلمه ای می خواهیم که امّ الکلماتباشد و کافی برای سعادت مطلقه دارین باشد، خدای تعالی قادر است که از بیان حقیر، آنرا کشف فرماید و به شما برساند.

مشهد، ربیع الثانی 1420

2- برای آنها که موعظه می خواهند! همیشه می پرسند چه جوری گناه نکنیم؟!!

 

گفتم که: الف، گفت: دگر؟ گفتم: هیچ
در خانه اگر کس است، یک حرف بس است
بارها گفته ام و بار دگر می گویم: " کسی که بداند هر که خدا را یاد کند، خداهمنشین اوست، احتیاج به هیچ وعظی ندارد، می داند چه باید بکند و چه باید نکند؛ میداند که آنچه را که می داند، باید انجام دهد، و در آنچه که نمی داند، باید احتیاطکند.  "

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
الاقل محمد تقی البهجة

 

راستی فکر کنید که خدا کنارتان نشسته و شما دارید فلان کار حرام می کنید! خب چون ما کلا فکر می کنیم خدا کنارمان ننشسته کار حرام می کنیم!

 

3- برای آنها که همیشه طالب نصیحتند، می گویند ما دوست داریم مسلمان باشیم، ولی نمی دانیم باید چه کنیم؟!!

 

جماعتی از مؤمنین و مؤمنات، طالب نصیحت هستند؛ بر این مطالبه، اشکالاتیوارد است، از آن جمله:

 

1- نصیحت در جزئیات است، و موعظه، اعمّ است از کلیات وجزئیات؛ ناشناسها و همدیگر را نصیحت نمی کنند.

2-  "من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم""  من عمل بما علم کفی ما لم یعلم"  "والذین جاهدوا فینا، لنهدینهم سبلنا "
آنچه می دانید، عمل کنید؛ و در آنچه نمی دانید؛ احتیاط کنید تا روشن شود؛ و اگرروشن شد، بدانید که بعض معلومات را زیر پا گذاشته اید؛ طلب موعظه از غیر عامل، محلاعتراض است؛ و قطعاً مواعظی را شنیده اید و می دانید، عمل نکردید، و گرنه روشنبودید.

3-  همه می دانند که « رساله عملیه» را باید بگیرندو بخوانند و بفهمند، و تطبیق عمل بر آن نمایند، و حلال و حرام را با آن تشخیصبدهند؛ و همچنین مدارک شرعیه [را] اگر اهل استنباط باشند؛ پس نمی توانند بگویند:
"ما نمی دانیم چه بکنیم و چه نکنیم"

4- کسانی که به آنها عقیده دارید، نظر به اعمالآنها نمایید، آنچه می کنند از روی اختیار، بکنید، و آنچه نمی کنند از روی اختیار،نکنید؛ و این، از بهترین راه های وصول به مقاصد عالیه است؛ « کونوا دعاة إلی اللهبغیر ألسنتکم »؛
مواعظ عملیه، بالاتر و مؤثرتر از مواعظ قولیه است.

5- از واضحات است که خواندن قرآن در هر روز، وادعیه مناسبه اوقات و امکنه، در تعقیبات وغیرآنها؛ و کثرت تردد در مساجد و مشاهدمشرفه؛ و زیارت علما و صلحاء و همنشینی با آنها، از مرضیات خدا و رسول(ص) است وباید روز به روز، مراقب زیادتی بصیرت و انس به عبادت و تلاوت و زیارت باشد.
وبر عکس، کثرت مجالست با اهل غفلت، مزید قساوت و تاریکی قلب و استیحاش از عبادت وزیارات است؛ از این جهت است که احوال حسنه حاصله از عبادات و زیارات و تلاوتها، بهسبب مجالست با ضعفا در ایمان، به سوء حال و نقصان، مبدل می شوند؛ پس، مجالست باضعیف الایمان- در غیر اضطرار و برای غیر هدایت آنها- سبب می شود که ملکات حسنه خودرا از دست بدهد، بلکه اخلاق فاسده آنها را یاد بگیرد:
"جالسوا من یذکرکم اللهرؤیته، و یزید فی علمکم منطقه، و یرغبکم فی الاخرة عمله."

6- از واضحات است که ترک معصیت در اعتقاد و عمل، بینیاز می کند از غیر آن؛ یعنی غیر، محتاج است به آن، و او محتاج غیر نیست، بلکه مولدحسنات و دافع سیئات است:
"
و ما خلقت الجن و الانس إلا لیعبدون"
عبودیتترک معصیت در عقیده و عمل.
بعضی گمان می کنند که ما از ترک معصیت عبور کردهایم!! غافلند از اینکه معصیت، اختصاص به کبائر معروفه ندارد، بلکه اصرار بر صغائرهم، کبیره است؛ مثلاً نگاه تند به مطیع، برای تخویف، إیذاءِ محرم است؛ [و] تبسم بهعاصی، برای تشویق، اعانت بر معصیت است.
محاسن اخلاق شرعیه و مفاسد اخلاق شرعیه،در کتب و رسائل عملیه، متبین شده اند. دوری از علما و صلحا، سبب می شود که سارقیندین، فرصت را غنیمت بشمارند و ایمان و اهلش را بخرند به ثمنهای بَخس و غیر مبارک،همه اینها مجرب و دیده شده است.
از خدا می خواهیم که عیدی ما را در اعیاد شریفهاسلام و ایمان، موفقیت به"عزم راسخ ثابت دائم بر ترک معصیت " قرار بدهد کهمفتاح سعادت دنیویه و اخرویه است، تا اینکه ملکه بشود ترک معصیت؛ و معصیت برای صاحبملکه، به منزله زهر خوردن برای تشنه است، یا میته خوردن برای گرسنه است.
البتهاگر این راه تا آخر، مشکل بود و به سهولت و رغبت، منتهی نمی شد، مورد تکلیف و ترغیبو تشویق از خالق قادر مهربان نمی شد.

17 ربیع المولود 1419

4- برای آنکه همیشه می پرسند چه ذکری گوییم؟

 

بسمه تعالی
هیچذکری، بالاتر از «ذکر عملی» نیست؛ هیچ ذکر عملی، بالاتر از « ترک معصیت دراعتقادیات و عملیات نیست. »
و ظاهر این است که ترک معصیت به قول مطلق، بدون«مراقبه دائمیه »، صورت نمی گیرد.

العبد محمد تقی البهجة

 

5- برای آنها که همیشه "التماس دعا" دارند!

 

بعضی « التماس دعا »  دارند، می گوییم « برای چه؟ » درد را بیان می کنند، دوا را معرفی می کنیم، به جایتشکر و به کار انداختن، باز می گویند: « دعا کنید»

دور است آنچه می گوییم وآنچه می خواهند؛ شرطیت دعا را با نفسیت آن مخلوط می کنند. ما از عهده تکلیف، خارجنمی شویم، بلکه باید از عمل، نتیجه بگیریم و محال است عمل، بی نتیجه باشد و نتیجه،از غیر عمل، حاصل شود؛ این طور نباشد:
پی مصلحت، مجلس آراستند
نشستند وگفتند و برخاستند!
خدا کند قوال نباشیم، فعّال باشیم؛ [مبادا] حرکت عملیه بدونعلم بکنیم [و] توقف با علم بکنیم.
آنچه می دانیم بکنیم، در آنچه نمی دانیم،توقف و احتیاط کنیم تا بدانیم؛ قطعاً این راه پشیمانی ندارد.
به همدیگر نگاهنکنیم، بلکه نگاه به « دفتر شرع » نماییم و عمل و ترک را مطابق با آن نماییم.

 

راستی ! برای امثال من که زیاد حرف می زنند هم ایشان جمله عجیبی فرموده اند:

حرف هایی که ما می زنیم قبل از این که بیان کنیم به گوش امام زمان عج الله می رسد.

 

خیلی وحشتناک است ها! از همین الان فکر کنید که هر چه می گویید، یک cc از آن برای امام زمان (عج) رفته است! وای .... !

 

انشاالله که خداوند بر درجات ایشان بیفزاید و روحش را قرین رحمت سازد. خوش به حال او که عمری با خدا زست و با خدا عمل کرد و بد به حال ما که .... !

 

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا !

/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

ما مگه با هم نرفتیم قم نماز آقای بهجت؟

حجازی

پی مصلحت، مجلس آراستند نشستند و گفتند و برخاستند!

آیینه

خیلی خوب بود. منبعش کتابه یا سایت یا...؟ خداوند رحمتشون کنه و ما رو هم به راه راست هدایت کنه.

راه میانبر

من افتخار داشتم که دو سه بار پشت سر مرحوم دولابی نماز بخونم ولی هیچوقت نماز آقای بهجت رو درک نکردم و میدونم که مشکل از بی توفیقی خودم بوده. خدا رحمتمون کنه!

بارون

و سلام نام خداست....[گل] ستون دیگری از این بنا رفت صدای دلنشین ربنا رفت غمی سنگین گلو را میفشارد که بهجت شیخ عالیقدر ما رفت....[وحشتناک]

بارون

عالَمی بمیرد ولی عالِمی از دنیا نرود....[ناراحت]

سلاله

از شمار دو چشم، يک تن کم وز شمار خرد، هزاران بيش ------------ تسلیت

محمد

پس شاید با رضا رفتیم[متفکر]

زینب سادات

سلام من هم هر وقت اسم آقای بهجت رو میشنیدم یاد اون جریان باطن دیدنشون که خیلی به گوشم خورده بود می افتادم!بعد از فوتشون تلوزیون چندین بار یه فیلم از ایشون رو پخش کرد که دارن با یه عده ای ظاهرا به سمت مسجد میرن......من هر دفعه که این فیلم رو میدیم توی صورتهای اون افراد دقیق میشدم که ببینم چیزی از باطن شون دیده میشه یا نه ![ناراحت]همش فکر میکردم این آدما خیلی پاکن یا اعتماد به نفس شون خیلی بالاست که با خیال راحت دارن با آقای بهجت راه میره ......شاید هم باطن جالبی نداشتن !!!چون بنده ی خدا آقای بهجت همش سرش پایینه و به هیچ کس نگاه نمیکنه..... چی بگم والا..استغفرالله یا یه چیز دیگه هم میتونه باشه .....در احوالات شیخ رجب علی خیاط اومده که "یه وقتی داشته باطن یه شخصی رو میدیده ولی یه دفعه پرده ی غیب کشیده میشه و دیگه هیچی نمیبینه ......به طرف میگه چه کار کردی !؟اون بنده ی خدا میگه ذکر __ یاستارالعیوب __ رو گفتم" یا ستارالعیوب

علی

سلام... من بارها خدمت ایشان رسیدم وغیر از نور خدا هیچ ندیدم..